Publikacja zawiera ujednolicone wersje ustaw: o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz o ryczałcie ewidencjonowanym i karcie podatkowej (ryczałt). Ujednolicone wersje przepisów uwzględniają wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do tych ustaw z dniem 1 stycznia 2020 r., a także te, które już zostały opublikowane, ale zaczną obowiązywać w późniejszym terminie.

Zmian jest – jak zwykle – niemało. Ujednolicone teksty ustaw o podatkach dochodowych będą z pewnością dużym ułatwieniem dla podatników, płatników i przedsiębiorców, którzy nie tylko muszą się zapoznać z nowymi przepisami, ale też muszą je szybko wdrożyć i poprawnie stosować.

Dlatego też szczególnie ważnym elementem publikacji jest także przewodnik po zmianach w ww. przepisach. Dzięki temu przeglądowi można w najbardziej dogodny sposób zapoznać się z katalogiem zmian, zorientować się, na czym polegają, a także zapoznać się z oceną wprowadzanych regulacji i ich prawdopodobnymi skutkami w praktyce.

W przepisach o podatkach dochodowych m.in.:

dostosowano treść ustawy w zakresie sukcesji przedsiębiorstw,
z 1,2 mln do 2 mln euro podwyższono kwotę limitu uprawniającą do korzystania ze statusu małego podatnika,
wprowadzono sankcje za naruszenie obowiązku zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego,
w PIT zmieniono wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
obniżono pierwszy próg skali podatkowej PIT do 17%,
wprowadzono ulgę na złe długi – na wzór obowiązującej w VAT. Split Payment podzielona płatność Praktyczne problemy Vademecum podatnika Książka uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

Split payment obowiązkowy w ograniczonym zakresie. Z dniem 1 listopada 2019 roku mechanizm odwrotnego obciążenia będzie zastąpiony stosowanym obowiązkowo mechanizmem podzielonej płatności dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy tylko wtedy, gdy:
obie strony transakcji są podatnikami VAT (przy czym w grę wchodzi zwolnienie),
przedmiotem transakcji jest towar bądź usługa wskazane w nowym załączniku nr 15 do ustawy,
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.
Załącznik nr 15 w zasadzie zastąpił załączniki nr 11, 13 i 14 do ustawy.

Zgodnie z dodawanym art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6.03.2018 r. – Prawo przedsiębiorców, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.

W pozostałym zakresie metoda podzielonej płatności nadal ma charakter fakultatywny (nieobowiązkowy).

Z dniem 1 lipca 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT.

Z publikacji dowiesz się między innymi:

na czym polega podzielona płatność i czym jest rachunek VAT,
co oznacza dobrowolność w stosowaniu mechanizmu,
jakie korzyści wynikają ze stosowania split payment,
czy można „odblokować” środki na rachunku VAT,
jak uzyskać zwrot 25-dniowy na rachunek VAT,
jaki bonus daje wcześniejsza zapłata podatku z rachunku VAT.
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień. Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także m.in. najnowsze wyjaśnienia organów podatkowych.